نویسنده = محمد موسوی مقدم
نقد لایحه مبارزه با پول شویی

دوره 67، شماره 44، مهر 1382، صفحه 202-212

محمد موسوی مقدم


نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: هنر قانون نویسی

دوره 67، شماره 43، تیر 1382، صفحه 242-245

محمد موسوی مقدم


خدشه ای بر اصل قانونی بودن مجازات

دوره 65، شماره 37، دی 1380، صفحه 286-289

محمد موسوی مقدم