دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق مالکیت فکری، تاریخچه و مبانی

محمد حسین ساکت

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 71-112

چکیده
  گسترش تکاپوهای بازرگانی و اقتصادی در جهان امروز ، اهمیت ، کارایی و نقش مالکیت فکری را دو چندان ساخته است . امروزه این شاخه از حقوق بالندگی ویژه ای یافته است . در این نوشتار پس از بررسی مفهومهای بنیادی و سرشت حقوق فکری ، به کوتاهی از پیشینه آن در تمدنهای گذشته سخن به میان آمده است اما در باره حقوق اسلام و حقوق مالکیت فکری دراز دامن تر گفت ...  بیشتر