نویسنده = محمد حسین ساکت
حقوق مالکیت فکری، تاریخچه و مبانی

دوره 69، شماره 51-50، فروردین 1384، صفحه 71-112

محمد حسین ساکت


قاضی پروردگان خاندان دامغانی

دوره 65، شماره 37، دی 1380، صفحه 51-59

محمد حسین ساکت


گواه سنجی: کاربرد و پویش تاریخی و قضایی آن

دوره 64، شماره 32، مهر 1379، صفحه 33-50

محمد محمد امین؛ محمد حسین ساکت


سازمان قاضی القضات در جهان اسلام

دوره 64، شماره 30، فروردین 1379، صفحه 69-116

محمد حسین ساکت