نویسنده = حسین مهرپور
روح قانون در حقوق ایران

دوره 82، شماره 103، مهر 1397، صفحه 201-218

10.22106/jlj.2018.33936

سجاد صفری؛ حسین مهرپور


تاملی در تفسیر شورای نگهبان از تفسیر قانون

دوره 61، شماره 20-19، فروردین 1376، صفحه 39-54

حسین مهرپور


تحولات قانونگذاری در امر تجدید نظر (1)

دوره 58، شماره 11، تیر 1373، صفحه 57-82

حسین مهرپور


شورای نگهبان و بررسی قوانین

دوره 57، شماره 9، دی 1372، صفحه 55-74

حسین مهرپور


آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

دوره 56، شماره 5، مهر 1371، صفحه 25-44

حسین مهرپور


موقعیت حقوقی مطالبات کارگر

دوره 56، شماره 4، تیر 1371، صفحه 79-96

حسین مهرپور


طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن

دوره 56، شماره 3، فروردین 1371، صفحه 27-52

حسین مهرپور