نویسنده = فتح اله یاوری
اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی کیفری

دوره 57، شماره 8، مهر 1372، صفحه 41-46

فتح اله یاوری


اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی

دوره 57، شماره 7، فروردین 1372، صفحه 61-68

فتح اله یاوری


دعاوی و اختلافات راجع به اسناد سجلی

دوره 56، شماره 3، فروردین 1371، صفحه 53-68

فتح اله یاوری