سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

  اشتراک نسخه های مجله :

 

از سایت مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به آدرس  www.judpub.ir  و شماره تماس های  ۰۲۱۸۸۱۹۹۹۰۴ – ۰۲۱۸۸۱۹۹۹۱۳  امکان اشتراک نسخه های مجله فراهم می باشد.

موفق باشید.