دوره و شماره: دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 1-320 
7. تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی

صفحه 141-169

10.22106/jlj.2019.91293.2271

عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی


9. بررسی قرارداد واگذاری اختراع

صفحه 191-226

10.22106/jlj.2019.25125.246

رسول مظاهری کوهانستانی؛ شبنم ناصری