دوره و شماره: دوره 60، شماره 16-15، بهار 1375، صفحه 1-144