دوره و شماره: دوره 62، شماره 25، دی 1377، صفحه 1-276 
7. تهدید بزهکاری هسته ای

صفحه 139-152

روح الدین کردعلیوند