دوره و شماره: دوره 63، شماره 26، بهار 1378، صفحه 1-252 
4. تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی

صفحه 65-82

محمد جعفر حبیب زاده؛ حسین آقابابائی