دوره و شماره: دوره 64، شماره 31، تابستان 1379، صفحه 1-259 
3. ضمان ید

صفحه 29-54

میرعبدالفتاح مراغی


4. کودکان خیابانی در بوگوتا

صفحه 55-70

حسن کاشفی اسماعیل زاده،


8. چالش جرم سازمان یافته

صفحه 147-158

مهرداد رایجیان اصلی