دوره و شماره: دوره 64، شماره 33، دی 1379، صفحه 1-218 
4. اتلاف و غرور

صفحه 47-62

محمد جواد شریعت باقری