دوره و شماره: دوره 65، شماره 34، بهار 1380، صفحه 1-245