دوره و شماره: دوره 65، شماره 37، زمستان 1380، صفحه 1-312 
1. بررسی نظری مسأله فساد اداری

صفحه 8-37

اسماعیل بلالی؛ داود فرامرزی


16. تفسیر ماده 727 قانون مجازات اسلامی

صفحه 273-277

حسین صانعی خوانساری