دوره و شماره: دوره 67، شماره 42، بهار 1382، صفحه 1-275