دوره و شماره: دوره 67، شماره 43، تابستان 1382، صفحه 1-291