دوره و شماره: دوره 68، شماره 49-48، پاییز 1383، صفحه 1-391