دوره و شماره: دوره 69، شماره 51-50، بهار 1384، صفحه 1-439