دوره و شماره: دوره 69، شماره 53-52، پاییز 1384، صفحه 1-420