دوره و شماره: دوره 83، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 1-304