دوره و شماره: دوره 82، شماره 102، تابستان 1397، صفحه 1-1 
2. حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی

صفحه 35-54

امیر خواجه زاده؛ سید روح اله حسینی میقان


9. اهلیت جنایی اشخاص حقوقی

صفحه 209-233

ایرج گلدوزیان؛ امین گلریز


11. تفسیر قضایی در حقوق عمومی

صفحه 263-288

اسدالله یاوری؛ پرهام مهرآرام