دوره و شماره: دوره 81، شماره 100، زمستان 1396 
4. مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

صفحه 67-91

10.22106/jlj.2017.30582

محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز