دوره و شماره: دوره 80، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 1-180 
3. شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم

صفحه 61-81

محمد جعفر حبیب زاده؛ ولی‌اله صادقی


5. تبیین ماهیت قرارداد رحم جایگزین

صفحه 101-123

معصومه مظاهری؛ نیره پوررسول