دوره و شماره: دوره 70، شماره 55، تابستان 1385، صفحه 1-208