دوره و شماره: دوره 78، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 1-240