دوره و شماره: دوره 71، شماره 58، بهار 1386، صفحه 1-189