دوره و شماره: دوره 71، شماره 60، پاییز 1386، صفحه 1-180