دوره و شماره: دوره 74، شماره 70، تابستان 1389، صفحه 1-185 
6. مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی

صفحه 133-151

علی خسروی فارسانی؛ شاهپور بیرانوند