دوره و شماره: دوره 74، شماره 70، تیر 1389، صفحه 1-185