دوره و شماره: دوره 74، شماره 71، پاییز 1389، صفحه 1-180