دوره و شماره: دوره 76، شماره 78، تابستان 1391، صفحه 1-246