دوره و شماره: دوره 76، شماره 80، زمستان 1391، صفحه 1-256 
6. اخذ تأمین از اشخاص بی تابعیت در طرح دعوی

صفحه 145-167

علیرضا فصیحی زاده؛ سیدحسین اسعدی


9. جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری

صفحه 227-256

سهراب صلاحی؛ علی خالقی؛ محمدجعفر حبیب زاده