دوره و شماره: دوره 77، شماره 81، بهار 1392، صفحه 1-257 
3. خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی

صفحه 65-92

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار؛ علی حسنجانی


4. شرط مجهول

صفحه 93-109

علی اکبر فرح زادی؛ آرش ابراهیمی


6. خسارت تنبیهی در حقوق ایران

صفحه 161-187

عباس قاسمی حامد؛ علی خسروی فارسانی؛ فهیمه آقابابایی