نقش رسانه‌ها در توسعه انسانی: با تأکید بر ترویج فرهنگ عفو بزهکاران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22106/jlj.2019.71008.1687

چکیده

عفو بزه کاران از جمله فرهنگ های مهم و خوب در سطح جوامع بشری است که در پرتو آن مدارا و گذشت و صلح طلبی جای انتقام جویی،مکافات دهی و سرزنش کیفری مجرمان را می گیرد.این فرهنگ در این دوران صرفاً یک فرهنگ نیست،بلکه مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است و به یک ساز و کار حقوقی تبدیل شده است.در واقع،عفو بزه کاران از ساز و کار ها و روش های پاسخ دهی به شماری از مرتکبان جرم است که قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکردهای مختلف آن را به رسمیت شناخته است.بدیهی است که،رسانه در استفاده و توسعه بکارگیری این شیوه در فرآیند پاسخ دهی به جرم نقش اساسی دارد.زیرا،رسانه با ایجاد بسترهای مناسب می تواند در ترویج فرهنگ عفومداری و بهره برداری از آن در فرآیند واکنش نشان دادن به بزه کاران مؤثر باشد.در این نوشتار،عفو بزه کاران ؛جلوه ای از توسعه انسانی(الف) و نقش رسانهع در ترویج فرهنگ عفو (ب)مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌هادوره 83، شماره 106
تابستان 1398
صفحه 1-1
  • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1396
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1398