نگرش فازی در حوزه سن مسئولیت کیفری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه حقوق جزا وجرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22106/jlj.2019.104478.2626

چکیده

با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین المللی، همچنان حوزه سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. از این منظر که نگرش دفعی و جهشی در آغاز مسئولیت کیفری به طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری پذیرفته شود و یا اینکه شکل گیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحله ای صورت می پذیرد که در هر مرحله رشدی به تدریج، مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود. این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبه دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانونگذار می باشد که بنا به فرضیه این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری می تواند مدرج سازی مسئولیت کیفری و پاسخ دهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانونگذار و قضاوت را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی ایجاد نماید. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورت های به کارگیری آن در حوزه های مختلف، قواعد آن در حوزه سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده تا نهایتا ضرورت به کارگیری نگرش فازی و نحوه اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطه سن با درجه مسئولیت کیفری و نوع مجازات نشان داده شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 09 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1398