تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رأی دادگاه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و عاوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

10.22106/jlj.2019.92600.2308

چکیده

در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سال‌هاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته می‌شود، قانون‌گذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‏اعتباری رأی شود، می‏تواند موجب نقض رأی گردد. اما سؤال این است که این تشریفات با درجۀ اهمیت بالا کدامند؟ معیار‌های گوناگونی می‌توان برای تشخیص این تشریفات تصور کرد. معیاری که بر اساس آن تشریفات، با درجۀ اهمیت بالا محسوب می‌شود که نقض آن‌ها موجب نقض یک قانون ماهوی است، معیاری است که با متن قانون فعلی و قوانین سابق بیشتر تطبیق دارد؛ اما معیاری که بر اساس آن تشریفات با درجۀ اهمیت بالا همان اصول بنیادین دادرسی‌اند، با اهداف آیین دادرسی کیفری مطابقت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


فارسی

 • آخوندی، محمود (۱۳۹۰)، آیین دادسی کیفری، تهران، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات.
 • آشوری، محمد (1388)، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت.
 • تدین، عباس (1387)، نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تأکید بر حقوق فرانسه)، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 3.
 • جوانمرد، بهروز (139۵)، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات جنگل.
 • خالقی، علی (1393)، نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی (شهر دانش).
 • زراعت، عباس، بطلان در آیین دادرسی کیفری، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1390.
 • شمس، عبدالله (138۵)، آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات دراک.
 • طهماسبی، جواد (139۶)، آیین دادرسی کیفری، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 • غمامی، مجید و محسنی، حسن (138۶)، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران: انتشارات میزان.
 • فرجیها، محمد و محمد باقر مقدسی (1387)، «رویکرد تطبیقی به قاعده نامعتبر شناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامن‌لا و ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 3.
 • گلدوست جویباری، رجب و زینب باقری نژاد (1392)، «مسئولیت کیفری، مدنی، انتظامی، ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری»، پژوهش حقوق کیفری، شماره ۵.
 • مؤذن زادگان، حسنعلی و سحر سهیل‌مقدم (139۵)، «قاعده بطلان دلیل در دادرسی کیفری (با تأکید بر حقوق آمریکا)»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، شماره 2.

انگلیسی

 • Delmas-marty, Mireille (1995), procedure penales d'Europe, paris, Puf.
 • Fourment, François (2007), procedure Penale, Editions paradigm.
 • Oakst, Dallin H (1970), “Studying the Exclusionary Rule in Search and Seizure”, The University of Chicago Law Review, Vol 37, No 4.