مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایندعدالت ترمیمی و آثار آن در جامعه انتقالی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان-ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران

3 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

4 هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.22106/jlj.2019.63807.1468

چکیده

عنصر مشارکت در عدالت ترمیمی بدلیل گرد آمدن طرفین جرم و جامعه محلی برای حل و فصل اختلافات حاصل از جرم ارتکابی، آثار قابل توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سوال اصلی این مقاله اینست، ابعاد و نقش مشارکت چند جانبه فرآیند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تا چه اندازه تاثیرگذار است؟ به عقیده ما در مشارکت چند جانبه شهروندان جامعه انتقالی در مقام بزه‌دیده، مرتکب و جامعه محلی می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی از جمله آشتی ملی و همزیستی مسالمت‌آمیز ایفاء نماید. زیرا انتظار حل و فصل اختلافات ناشی از نقض مواردحقوق بشر در جامعه انتقالی به تنهایی توسط دولت انتقالی بدلیل نابسامانیهای هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی منصفانه بنظر نمی‌رسد. ازاینرو همنوایی و همکاری طرفین جرایم حقوق بشری از طریق فرآیند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزه‌دیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء می‌نماید لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چند جانبه در فرآیند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با بکارگیری روش توصیفی تحلیلی به این مهم می‌پردازد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1398