واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی رایت

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

10.22106/jlj.2019.68593.1614

چکیده

چکیده
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری و از جمله کپی رایت با ورود اینترنت به صحنه با چالش جدی مواجه شده اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء استفاده از آثار کپی رایتی و نقض حقوق پدید آورنده در اقصی نقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطه اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفته شده در سطح بین المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاهها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می شود. از اینرو، به منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و بویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعه قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاعده نزدیکترین ارتباط که توسط رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحی شده توسط موسسه حقوق امریکا مطرح شده و پشتیبانی می شود، می تواند هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی در مواجه با چالشها و محدودیتهای حقوق مالکیت فکری مفید و موثر باشد.

کلیدواژه‌ها