دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533785.4273

محسن برهانی؛ الهه لطفعلی زاده


جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.136425.3678

مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی


قاضی فضیلت‌مند؛ سهم فضیلت‌گرایی در نظریۀ قضاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.538393.4391

مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار


نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.539086.4412

ام‌البنین رمضان‌زاده بادلی؛ سیدحسن حسینی مقدم


معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.532835.4250

مهرانگیز روستائی؛ حامد رحمانیان


تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.534632.4321

هادی صادقی؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ ,زهرا نجارزادگان سرابی


ارزیابی بیمۀ‌ هزینه‌های دادرسی از منظر حقوق مصرف‌کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.536128.4349

ناهید صفری


آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.532038.4227

محمدعلی فراهانی؛ مرتضی حاجی علی خمسه؛ هادی طحان نظیف


استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.138874.3772

محمدعلی علیپور؛ سیددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده


اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.139570.3791

امیرحسین علی زاده؛ جمشید زرگری


چالش‌های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.545252.4591

محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان


سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124354.3321

محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ حجت نجارزاده اهری


مطالعه اهلیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.538664.4396

عباس نیازی؛ سعید جوهر


رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533488.4271

ولی رستمی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم


شرایط توجّه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکار های احراز آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.538999.4409

احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز؛ امیر زارع


دعاوی سهامداران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523122.3923

محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


تاثیر جنسیت بر تفسیر حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.541178.4486

رضا پورمحمدی؛ محمد مهدی یوسفی


دیالکتیک پایایی و پویایی حقوق در رهیافت نظریه‌ی اصول حقوقی(با نگاهی به رویه‌ی قضائی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533947.4281

مرتضی جمالی؛ قاسم محمدی


کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی؛ از چیستی و چرائی تا چگونگیِ تحقق و فعالیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.537155.4356

محمدقاسم تنگستانی


ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق در حقوق جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.539203.4419

عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی


فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.531741.4219

محمد رستمی؛ مرتضی رستمی


اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.534564.4300

زهرا ساکیانی؛ سیدعباس واعظی


قاعده گزینی جهت پذیرش ادله الکترونیک در نظام حقوقی ایران وآمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.530190.4171

علی کشاورز؛ ناصر علیدوستی شهرکی؛ علیرضا صادق اصل


افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی؛ ضرورت،مبانی و ضوابط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122804.3251

سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری


مالیات بر حق واگذاری محل و ابعاد حقوقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.531595.4211

حسین عبداللهی


تحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533361.4269

محمدحسین وکیلی مقدم


مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.521789.3889

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی


شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.532573.4244

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی


دادگاه هوش مصنوعی‌‌؛ سریع، عادلانه، منصفانه، بی طرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22106/jlj.2021.534950.4320

سید محمد حسن میرداماد اصفهانی


ساز و کار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران در حقوق ایران با نگاهی بر دکترین آمریکایی جبران خسارت ناشی از این خودروها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.529437.4147

شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب


نظریه تحول غیر ارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا درآیین دادرسی مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.539387.4426

عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی


مؤلفه‌های مداخله‌ دولت در تنظیم‌گری حرفه‌ وکالت؛ مطالعه موردی: نظام حقوقی انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.530595.4180

محمدصادق فراهانی؛ علی بهادری جهرمی؛ مجتبی اصغریان


تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سازنده رویه قضایی ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22106/jlj.2022.544020.4552

محمدهادی جواهرکلام؛ عباس کریمی