دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124354.3321

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


3. افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی؛ ضرورت،مبانی و ضوابط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122804.3251

سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری


4. تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.129515.3474

حسن بادینی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


5. «اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در حقوق ایران در تطبیق با حقوق فرانسه و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127014.3381

منصور امینی؛ محمدکاظم مهتاب پور


6. وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22106/jlj.2021.131056.3539

امین محمدی جوبنی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ محمد بارانی


7. هزینه‎ی دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.128863.3452

بهنام غفاری؛ مینا حسینی


8. جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.136425.3678

مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی


9. نظم گفتمانی شرعی و عدالت کیفری؛ نمونه‌پژوهی پرونده سعید حنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.521236.3871

حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی


10. اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

10.22106/jlj.2021.130304.3507

حسین داودی؛ حسن محسنی


11. اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

10.22106/jlj.2021.140299.3819

محمدرضا علی پور؛ علی بهادری جهرمی


12. عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چارچوب حقوق عمومی ایران به مثابه نوعی هستی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22106/jlj.2021.528578.4111

زین العابدین یزدان پناه؛ محمدجواد جاوید


13. رهیافتی بر اساسی‌سازی قضایی حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.522299.3909

محسن صفری؛ زهرا مشایخی


14. دعاوی سهامداران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523122.3923

محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


15. اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.139570.3791

امیرحسین علی زاده؛ جمشید زرگری


16. تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.522985.3922

خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد


17. گفتمان سیاست جنایی قوه قضاییه در«دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523558.3945

امیرحسن نیازپور


18. ارادۀ قانونگذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.520573.3856

مهدی کریمیان راوندی؛ قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب


19. تعامل استاندارد حمایت کامل و امنیت(FPS) با استثناء بهداشت عمومی در حقوق سرمایه‌گذاری بین المللی با تاکید بر کووید-۱۹

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.134957.3626

احمد حیدری؛ گودرز افتخارجهرمی


20. مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.139002.3775

ابوالفضل آقاخانی


21. امکان پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان در آیینه رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.527609.4079

مینا اکبری؛ فاطمه افشاری


22. بررسی صلاحیت دادگاه صادرکننده رای در فرآیند شناسایی و اجرای آراء خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.524192.3983

رضا مقصودی پاشاکی


23. بررسی تطبیقی استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب در نظام حقوقی ایران و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.138874.3772

محمدعلی علیپور؛ سیّددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده


24. تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری ؛ از تئوری تا رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.524002.3960

مجید عزیزیانی


25. اختیارات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.527307.4060

محمد هادی ذاکرحسین


26. سازگاری مقررات شرکت سهامی خاص و حرفه پزشکی (با بهره‌گیری از آورده‌های حقوق تطبیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.524264.3973

سید عباس سیدی آرانی


27. مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.521789.3889

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی


28. تعدیل ضمانت اجرای تعهد به ارائه اطلاعات در قراردادهای بیمه‌ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.134850.3605

مجتبی محمدی؛ محمد هادی جواهرکلام


29. تفاسیر قضایی از سوء رفتار جنسی زوج در محاکم خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523805.3954

طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا بابازاده


30. مراجع صالح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران (با تأکید بر جرائم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.141589.3835

حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ امین فلاح


31. پیشگیری از جرم در ‌سازمان با حمایت از افشاگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.526483.4030

فرید محسنی


32. بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با تأکید بر رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.528393.4105

مصطفی السان؛ پیام خنجری کاکاوندی


33. قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523998.3959

امید رستمی غازانی


34. تبیین نظری تأثیر جنسیت بر تعیین مجازات مجرمان مواد مخدر در بستر عدالت کیفری تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.524115.3969

ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها


35. تحلیل حقوقی-اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.531723.4217

محسن صادقی؛ مصطفی کوشکی


36. نقش قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.528971.4127

مهناز رشیدی


37. اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.531735.4218

صادق تبریزی؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش


38. پوزیتویسم حقوقی در نظام قضائی ایران برآیندِ تعاملیِ فرمالیسم حقوقی و نص گرایی قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.527673.4077

مسعود الماسی؛ احمد واعظی


39. شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.532573.4244

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی


40. هرمنوتیک و ارزش گذاری قضایی نقاشی های پست مدرن در حقوق مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.532182.4230

سیداحسان رفیعی علوی؛ سعید محجوب


41. اعتبار انتقال سند تجاری پس از سررسید یا واخواست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.528013.4092

حمید میری


42. قیود تحدیدکننده اجرای مجازات مجنون؛ نقدی بر نظر مشهور فقها و رویکرد قانون‌گذار ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22106/jlj.2021.535930.4340

محمدهادی توکل پور؛ محمد امین ملکی