دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پاسخ های افتراقی اجتماعی ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22106/jlj.2019.52310.1129

قدرت اله میرفردی؛ حسنعلی موذن زادگان


2. اساسی‌سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22106/jlj.2020.112255.2863

سینا رستمی؛ ولی رستمی؛ حسن کبگانی


3. تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آرای محاکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.106542.2679

مهدی حسن زاده


4. تحلیلِ عملکردِ دادگاه‌های کیفری ایران در پرتو رویکرد حلِّ‌مسأله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.104975.2639

علی عزیزی؛ محمد فرجیها


5. چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.75064.1789

حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی


6. نقدی بر سیر تکوین حقوق خانوادۀ ایران در دوران معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22106/jlj.2020.100773.2523

هادی وحیدی فردوسی؛ زکیه نعیمی


7. ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.119940.3108

سید حسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری


8. تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.110823.2809

حسن بادینی؛ بهنام شکوهی مشهدی


10. مطالعۀ تطبیقی اجرای حقوق ممتاز دریایی در دادرسی ورشکستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.116652.2996

فریبا فولادگر؛ محسن ایزانلو


11. پیشگیری از فساد مالی از رهگذر نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی با تاکید بر قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


12. پرداخت غرامت غیر مرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی ( مطالعه تطبیقی رویه قضایی انگلیس و ایران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.121592.3176

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور


13. اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.112965.2927

علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی


14. الگوی پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران (مطالعه موردی: در استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.109536.2772

همت الله نادی بابایی؛ حسین غلامی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی


15. مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.112722.2879

سید پوریا موسوی؛ هادی رستمی


16. چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.120551.3132

محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان


17. مبانی حق انسان بر بدن خویش: بیان نظریه کار و طرح نظریه بدن برای بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.111679.2846

مجتبی بانشی؛ حسن بادینی


18. تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.118888.3070

علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی