دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مولف در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22106/jlj.2019.63059.1445

مینا کاویانی؛ نجاد علی الماسی


2. جایگاهِ رسانه‌ای کردن هویت متهم در فرآیندِ تحقیقات مقدماتی: فرصت‌ها و چالش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

10.22106/jlj.2019.89934.2245

عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی


3. تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالشهای عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

10.22106/jlj.2019.91293.2271

عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی


4. پاسخ های افتراقیِ اجتماعیِ ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22106/jlj.2019.52310.1129

قدرت اله میر فردی


5. بررسی قرارداد واگذاری اختراع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22106/jlj.2019.25125.246

رسول مظاهری کوهانستانی؛ شبنم ناصری


6. تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22106/jlj.2019.78707.1893

ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک


7. الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر؟! تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22106/jlj.2019.78109.1869

محسن اسماعیلی


8. چالش های پیش روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرایم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

10.22106/jlj.2019.105422.2653

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی پور


9. نگرش فازی در حوزه سن مسئولیت کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22106/jlj.2019.104478.2626

مهرنوش ابوذری


10. اساسی سازی اصول دادرسی کیفری: تحلیل تعارض های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22106/jlj.2020.112255.2863

سینا رستمی؛ ولی رستمی؛ حسن کبگانی


11. عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22106/jlj.2020.109586.2773

خشایار اسفندیاری فر؛ آیت الله سید مصطفی محقق داماد


12. بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22106/jlj.2019.88710.2211

جعفر جمالی؛ محمدرضا باقری؛ محمود خادمان


13. عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.99325.2490

منصور اکبری آرائی؛ رضا نیک خواه؛ سیامک جعفرزاده


14. کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم (مطالعه تطبیقی ایران و مالزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.114610.2930

پرویز باقری


15. ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن و پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.98990.2480

محمد ساردوئی نسب؛ پیمان آقابابایی دهکردی


16. تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آنها با نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.88691.2210

امیرحسین علی زاده


17. مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم‌الاجرا و عملیات اجرایی ثبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.88983.2217

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده


18. تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آرای محاکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.106542.2679

مهدی حسن زاده


19. نگاهی به نتایج نقش‌آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.98471.2464

علی ضالحی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ سیّددرید موسوی مجاب


20. تحلیل مصادیق مستدل و مستند نبودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.112721.2878

عبدالمجید سودمندی


21. تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه های توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.96292.2412

سید مرتضی طباطبایی؛ سید محسن سادات اخوی