دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پاسخ های افتراقی اجتماعی ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22106/jlj.2019.52310.1129

قدرت اله میرفردی؛ حسنعلی موذن زادگان


2. الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22106/jlj.2019.78109.1869

محسن اسماعیلی


3. اساسی سازی اصول دادرسی کیفری: تحلیل تعارض های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22106/jlj.2020.112255.2863

سینا رستمی؛ ولی رستمی؛ حسن کبگانی


4. مطالعه تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.114610.2930

پرویز باقری


5. تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آرای محاکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.106542.2679

مهدی حسن زاده


6. تحلیلِ عملکردِ دادگاه‌های کیفری ایران در پرتو رویکرد حلِّ‌مسأله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.104975.2639

علی عزیزی؛ محمد فرجیها


7. چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.75064.1789

حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی


8. نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22106/jlj.2020.100773.2523

هادی وحیدی فردوسی؛ زکیه نعیمی


9. کیفرشناسی تشهیر و رسواسازی قضات متخلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22106/jlj.2020.99885.2503

جعفر رشادتی؛ علی رضایی