دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پاسخ های افتراقی اجتماعی ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22106/jlj.2019.52310.1129

قدرت اله میرفردی؛ حسنعلی موذن زادگان


2. الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر؟! تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22106/jlj.2019.78109.1869

محسن اسماعیلی


3. اساسی سازی اصول دادرسی کیفری: تحلیل تعارض های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22106/jlj.2020.112255.2863

سینا رستمی؛ ولی رستمی؛ حسن کبگانی


4. کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم (مطالعه تطبیقی ایران و مالزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.114610.2930

پرویز باقری


5. تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آرای محاکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.106542.2679

مهدی حسن زاده


6. تحلیلِ عملکردِ دادگاه‌های کیفری ایران در پرتو رویکرد حلِّ‌مسأله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.104975.2639

علی عزیزی؛ محمد فرجیها


7. چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.75064.1789

حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی