دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مولف در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22106/jlj.2019.63059.1445

مینا کاویانی؛ نجاد علی الماسی


2. تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رأی دادگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

10.22106/jlj.2019.92600.2308

عبدالوحید زاهدی؛ سمیرا سرگزی


3. حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجه دادرسی عادلانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

10.22106/jlj.2019.87777.2183

حسن پوربافرانی


4. جایگاهِ رسانه‌ای کردن هویت متهم در فرآیندِ تحقیقات مقدماتی: فرصت‌ها و چالش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

10.22106/jlj.2019.89934.2245

عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی


5. تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالشهای عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

10.22106/jlj.2019.91293.2271

عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی


6. پاسخ های افتراقیِ اجتماعیِ ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22106/jlj.2019.52310.1129

قدرت اله میر فردی


7. بررسی قرارداد واگذاری اختراع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22106/jlj.2019.25125.246

رسول مظاهری کوهانستانی؛ شبنم ناصری


8. تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22106/jlj.2019.78707.1893

ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک


9. الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر؟! تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22106/jlj.2019.78109.1869

محسن اسماعیلی