دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اساسی‌سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22106/jlj.2020.112255.2863

سینا رستمی؛ ولی رستمی؛ حسن کبگانی


2. تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آرای محاکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.106542.2679

مهدی حسن زاده


3. تحلیلِ عملکردِ دادگاه‌های کیفری ایران در پرتو رویکرد حلِّ‌مسأله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.104975.2639

علی عزیزی؛ محمد فرجیها


4. پرداخت غرامت غیر مرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی ( مطالعه تطبیقی رویه قضایی انگلیس و ایران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.121592.3176

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور


5. اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.112965.2927

علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی


6. مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.112722.2879

سید پوریا موسوی؛ هادی رستمی


7. چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.120551.3132

محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان


8. مبانی حق انسان بر بدن خویش: بیان نظریه کار و طرح نظریه بدن برای بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.111679.2846

مجتبی بانشی؛ حسن بادینی


9. تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.118888.3070

علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی


10. مفهوم قطعیت آراء و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری: نقدی بر نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.120641.3136

بهنام غفاری فارسانی؛ سیدحمید شاهچراغ


11. سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124354.3321

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


12. حق دسترسی به اینترنت : مبانی و محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.123458.3279

باقر انصاری


13. کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.135478.3638

سیدسعید هاشمی


14. افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی؛ ضرورت،مبانی و ضوابط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122804.3251

سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری


15. سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.135010.3618

رسول احمدزاده؛ احمد رضائی‌پناه


16. اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.132205.3591

روح الله اکرمی


17. کاربست تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز در پرتو ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127143.3391

افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ محمد فرجیها


18. تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.129515.3474

حسن بادینی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


19. جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطه سببیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124986.3349

محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه


20. عدم امکان فرار به عنوان شرط اباحه « دفاع کشنده »؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127298.3398

حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی


21. حق حبس در معاملات اوراق بهادار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.121030.3157

نرجس صالحی؛ بهرام تقی پور


22. نسبت‌شناسی ارز و رمز ارز در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.120416.3127

سجاد عسکری


23. بررسی حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124654.3335

عباس میرشکاری؛ نفیسه ملکی؛ الهام حبیب زاده


24. چالش های نهاد آرای وحدت رویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122846.3256

محمدرضا رفیعی


26. «اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در حقوق ایران در تطبیق با حقوق فرانسه و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127014.3381

منصور امینی؛ محمدکاظم مهتاب پور


27. اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.117823.3022

محمد مهدی مقدادی؛ سعید صفیان


28. ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات نشدن در حقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122454.3229

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی


29. فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویه قضایی ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.120821.3142

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور


30. گذار از قاعده‌ تقنینی به قاعده‌گذاری قضایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127055.3384

محمد حسنوند؛ مینا اکبری


31. سوء استفاده ی شرکت مادر از شرکت های تابعه در حقوق ایران، مصادیق، تبیین مسئولیت و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.110129.2788

جهانبخش غلامی؛ سلمان باقرپور


32. تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم و تخلفات رانندگی و آسیب شناسی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.98717.2489

مهدی آقائی؛ نسرین مهرا


33. نقش اصول حقوقی در تفسیر و رفع تعارض قوانین؛ مطالعه موردی: قوانین مدنی و کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.123840.3303

اقبال علی میرزایی