دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

اسدالله یاوری؛ یوسف باقری


2. واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی رایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

محسن اسماعیلی؛ مهدی عباسی سرمدی


3. مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایندعدالت ترمیمی و آثار آن در جامعه انتقالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

پونه طبیب زاده؛ رضا اسلامی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی


4. جایگاه قوانین برنامه توسعه در قانون اساسی ایران «بررسی ظرفیّتِ قوانین برنامه در راهبری قوه قضائیه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

علیرضا دبیرنیا


5. تأثیرات عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرایم مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

سید حسین حسینی؛ محمد سلطانی؛ صادق صفری


6. تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن در حقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

رسول احمدزاده؛ زهرا مشایخی


7. تاملی در راهکارهای برقراری موازنه حقوق طرفین قرارداد درحالت تورُّم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

محمد خاکباز؛ حسن بادینی


8. اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

فاطمه نوری؛ سید مرتضی قاسم زاده


9. قرارداد داور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی


10. جایگاه خاص مراجع اقلیت های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

عبدالسعید بدیعی خرسند


11. قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

سید محمدصادق موسوی؛ لطیف عبادپور


12. تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مولف در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

مینا کاویانی؛ نجاد علی الماسی


13. امکان سنجیِ تعقیب و محاکمۀ مرتکبانِ جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بین المللی (با تأکید بر نقشِ دادگاه مختلط)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

علی رحمتی؛ حسین میر محمد صادقی


14. لباس متّهم در فرآیند دادرسی کیفری؛ تقابلِ رویّه با اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا


15. تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رأی دادگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

عبدالوحید زاهدی؛ سمیرا سرگزی


16. حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجه دادرسی عادلانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

حسن پوربافرانی


17. تدوین شکلی؛ حلقه مفقوده نظام تدوین قوانین و مقررات در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

مسلم آقائی طوق


18. تسهیم اموال:راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینه استرداد اموال و عواید ناشی از جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

عطاءاله رودگرکوهپر


19. جایگاهِ رسانه‌ای کردن هویت متهم در فرآیندِ تحقیقات مقدماتی: فرصت‌ها و چالش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی


20. تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالشهای عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

عظیم کوچکی پهنه کلاهی


21. مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

بهنام حبیبی


22. از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل‌ها و معیارها (با تأکید بر رویه قضایی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

رضا رحیمیان؛ فرید محسنی


23. ترتیب اجرای کیفرهای متراحم در حقوق جزای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398

رحیم نوبهار؛ ایرج خلیل زاده


24. نگرش فازی در حوزه سن مسئولیت کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

مهرنوش ابوذری


25. «خانه‌های امن» به مثابۀ درمانگاه زنان خشونت‌دیده‌یِ خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

سودابه رضوانی؛ مریم غنی زاده بافقی


26. نقش رسانه‌ها در توسعه انسانی: با تأکید بر ترویج فرهنگ عفو بزه کاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

نسترن خواجه نوری


27. پاسخ های افتراقیِ اجتماعیِ ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

قدرت اله میر فردی


28. بررسی قرارداد واگذاری اختراع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

رسول مظاهری کوهانستانی؛ شبنم ناصری