دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124354.3321

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


2. افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی؛ ضرورت،مبانی و ضوابط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122804.3251

سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری


3. کاربست تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز در پرتو ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127143.3391

افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ محمد فرجیها


4. تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.129515.3474

حسن بادینی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


5. «اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در حقوق ایران در تطبیق با حقوق فرانسه و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127014.3381

منصور امینی؛ محمدکاظم مهتاب پور


6. وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22106/jlj.2021.131056.3539

امین محمدی جوبنی؛ محمد بارانی؛ حسین شریفی طرازکوهی


7. مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی فرانسه و کامن‌لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.123559.3283

محمدکاظم مهتاب پور؛ منصور امینی


8. تعزیرات منصوص شرعی در سایه حکم حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.136332.3676

علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی


9. هزینه‎ی دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.128863.3452

بهنام غفاری؛ مینا حسینی


10. جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.136425.3678

مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی


11. نشوز زوج و آثار آن در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.140202.3811

خدیجه مظفری؛ زینب حسینی


12. حکم اکراه در حدود (تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.136668.3685

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه


13. تصمیم‌گیری مجرمان از منظر اقتصاد رفتاری و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.521820.3892

حمید بهره مند؛ زهرا ساکیانی


14. بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.137014.3693

مریم سادات محقق داماد


15. جایگاه قاعدۀ دارا شدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تاکید بر رویه ی قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.139971.3806

عیسی مقدم


16. رای وحدت رویه 792-24/4/99 دیوانعالی کشوروتاثیرآن بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ودادگاههای عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.135224.3622

کوروش استوارسنگری


17. نظم گفتمانی شرعی و عدالت کیفری؛ نمونه‌پژوهی پرونده سعید حنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.521236.3871

حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی


18. تنزل جایگاه اصل قانونمندی در پرتو انعطاف پذیری و آیین نامه ای شدن عنصر قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

10.22106/jlj.2021.136076.3667

علی صفاری؛ زینب لکی؛ راضیه صابری


19. شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آن‌ها در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22106/jlj.2021.137039.3698

فاطمه نوری؛ محمود خادمان؛ ابوطالب کوشا


20. اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

10.22106/jlj.2021.130304.3507

حسین داودی؛ حسن محسنی


21. تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

10.22106/jlj.2021.129403.3465

زهرا بیدار؛ ابراهیم عبدی پور


22. ضرورت تاسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

10.22106/jlj.2021.522774.3915

زهرا محمودی کردی؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده