دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.106542.2679

مهدی حسن زاده


2. تحلیلِ عملکردِ دادگاه‌های کیفری ایران در پرتو رویکرد حلِّ‌مسأله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.104975.2639

علی عزیزی؛ محمد فرجیها


3. سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.135010.3618

رسول احمدزاده؛ احمد رضایی‌پناه


4. مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریۀ کار و طرح نظریۀ بدن برای بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.111679.2846

مجتبی بانشی؛ حسن بادینی


5. جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124986.3349

محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه


6. چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.120551.3132

محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان


7. تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.118888.3070

علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی


8. سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124354.3321

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


9. افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی؛ ضرورت،مبانی و ضوابط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122804.3251

سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری


10. کاربست تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز در پرتو ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127143.3391

افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ محمد فرجیها


11. تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.129515.3474

حسن بادینی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


12. عدم امکان فرار به عنوان شرط اباحه « دفاع کشنده »؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127298.3398

حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی


13. نسبت‌شناسی ارز و رمز ارز در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.120416.3127

سجاد عسکری


14. بررسی حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124654.3335

عباس میرشکاری؛ نفیسه ملکی؛ الهام حبیب زاده


15. چالش های نهاد آرای وحدت رویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122846.3256

محمدرضا رفیعی


17. «اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در حقوق ایران در تطبیق با حقوق فرانسه و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127014.3381

منصور امینی؛ محمدکاظم مهتاب پور


18. اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.117823.3022

محمد مهدی مقدادی؛ سعید صفیان


19. فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویه قضایی ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.120821.3142

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور


20. سوء استفاده ی شرکت مادر از شرکت های تابعه در حقوق ایران، مصادیق، تبیین مسئولیت و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.110129.2788

جهانبخش غلامی؛ سلمان باقرپور


21. نقش اصول حقوقی در تفسیر و رفع تعارض قوانین؛ مطالعه موردی: قوانین مدنی و کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.123840.3303

اقبال علی میرزایی


22. وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22106/jlj.2021.131056.3539

امین محمدی جوبنی؛ محمد بارانی؛ حسین شریفی طرازکوهی