موضوعات = حقوق شرکت های تجاری
دعاوی سهامداران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523122.3923

محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی