موضوعات = رویه قضایی
تعداد مقالات: 10
1. اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.139570.3791

امیرحسین علی زاده؛ جمشید زرگری


2. دیالکتیک پایایی و پویایی حقوق در رهیافت نظریه‌ی اصول حقوقی(با نگاهی به رویه‌ی قضائی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533947.4281

مرتضی جمالی؛ قاسم محمدی


3. تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 21-42

10.22106/jlj.2021.523805.3954

طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا بابازاده


7. بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 23-54

10.22106/jlj.2019.88710.2211

محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان


8. عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی

دوره 83، شماره 108، دی 1398، صفحه 25-49

10.22106/jlj.2020.109586.2773

سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر