موضوعات = حقوق کیفری اقتصادی
سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.541265.4488

امید رستمی غازانی؛ محسن رحمانی فرد


سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 313-337

10.22106/jlj.2020.124354.3321

محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ حجت نجارزاده اهری


پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

دوره 84، شماره 110، تیر 1399، صفحه 1-25

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت