موضوعات = حقوق اداری
رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533488.4271

ولی رستمی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم


چالش‌های نهاد آراء وحدت‌رویه

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 223-244

10.22106/jlj.2020.122846.3256

محمدرضا رفیعی


تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 333-351

10.22106/jlj.2020.118888.3070

علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی