موضوعات = حقوق تجارت
نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.539086.4412

ام‌البنین رمضان‌زاده بادلی؛ سیدحسن حسینی مقدم


دعاوی سهامداران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523122.3923

محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 23-54

10.22106/jlj.2019.88710.2211

محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان