موضوعات = حقوق عمومی
پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

دوره 84، شماره 110، تیر 1399، صفحه 1-25

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری

دوره 84، شماره 110، تیر 1399، صفحه 143-161

10.22106/jlj.2020.116017.2981

سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری


تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 1-21

10.22106/jlj.2020.109429.2767

محمدقاسم تنگستانی