موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 19
1. چالش های نهاد آرای وحدت رویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122846.3256

محمدرضا رفیعی


2. تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.118888.3070

علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی


3. وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22106/jlj.2021.131056.3539

امین محمدی جوبنی؛ محمد بارانی؛ حسین شریفی طرازکوهی


7. حق دسترسی به اینترنت : مبانی و محتوا

دوره 84، شماره 112، زمستان 1399

10.22106/jlj.2020.123458.3279

باقر انصاری


9. نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 143-161

10.22106/jlj.2020.116017.2981

سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری


10. پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 1-25

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


12. تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 1-21

10.22106/jlj.2020.109429.2767

محمدقاسم تنگستانی


15. ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه

دوره 83، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 267-287

10.22106/jlj.2020.59728.1318

علی محمد فلاح زاده؛ محیا کامرانی