موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 37
1. رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533488.4271

ولی رستمی؛ سیدمحمد مهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم


2. مؤلفه‌های مداخله‌ دولت در تنظیم‌گری حرفه‌ وکالت؛ مطالعه موردی: نظام حقوقی انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.530595.4180

محمدصادق فراهانی؛ علی بهادری جهرمی؛ مجتبی اصغریان


3. فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.531741.4219

محمد رستمی؛ مرتضی رستمی


4. مالیات بر حق واگذاری محل و ابعاد حقوقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.531595.4211

حسین عبداللهی


5. کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی؛ از چیستی و چرائی تا چگونگیِ تحقق و فعالیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.537155.4356

محمدقاسم تنگستانی


6. آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق یا عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.532038.4227

محمدعلی فراهانی؛ مرتضی حاجی علی خمسه؛ هادی طحان نظیف


7. تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 321-342

10.22106/jlj.2021.522985.3922

خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد


11. وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی

دوره 85، شماره 116، دی 1400، صفحه 309-333

10.22106/jlj.2021.131056.3539

امین محمدی جوبنی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ محمد بارانی


14. ضرورت تأسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 215-239

10.22106/jlj.2021.522774.3915

زهرا محمودی کردی؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده


15. پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 327-347

10.22106/jlj.2021.527572.4072

مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب


17. چالش‌های نهاد آراء وحدت‌رویه

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 223-244

10.22106/jlj.2020.122846.3256

محمدرضا رفیعی


19. جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 1-17

10.22106/jlj.2021.131332.3548

محمد امین ابریشمی راد؛ سجاد جلالی


20. طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 185-205

10.22106/jlj.2021.127130.3387

افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ سیددرید موسوی مجاب


21. تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 333-351

10.22106/jlj.2020.118888.3070

علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی