موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران

دوره 83، شماره 107، مهر 1398، صفحه 113-134

10.22106/jlj.2019.92900.2318

محمد یعقوبی زرندینی؛ سعید قماشی؛ ابوالقاسم خدادی


تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن

دوره 83، شماره 106، تیر 1398، صفحه 21-44

10.22106/jlj.2019.88413.2203

رسول احمدزاده؛ زهرا مشایخی


خانه‌های امن به‌مثابۀ درمانگاه زنان خشونت‌دیدۀ خانگی

دوره 83، شماره 106، تیر 1398، صفحه 143-167

10.22106/jlj.2019.104517.2627

سودابه رضوانی؛ مریم غنی زاده بافقی


ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول

دوره 83، شماره 106، تیر 1398، صفحه 215-242

10.22106/jlj.2019.91865.2286

نسرین مهرا؛ غلامرضا قلی پور


گذشت در جرائم قابل گذشت

دوره 70، شماره 55، تیر 1385، صفحه 11-38

عباس زراعت