موضوعات = حقوق خصوصی
تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 321-342

10.22106/jlj.2021.522985.3922

خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد


هزینۀ دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت

دوره 85، شماره 116، دی 1400، صفحه 155-183

10.22106/jlj.2021.128863.3452

مینا حسینی؛ بهنام غفاری فارسانی


تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی

دوره 85، شماره 116، دی 1400، صفحه 209-231

10.22106/jlj.2020.129515.3474

حسن بادینی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی

دوره 85، شماره 116، دی 1400، صفحه 283-307

10.22106/jlj.2021.520573.3856

قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ مهدی کریمیان راوندی


اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 307-326

10.22106/jlj.2021.523596.3947

علی اکبر فرحزادی؛ سیدرسول میرنژاد


کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 27-52

10.22106/jlj.2021.130157.3502

علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد