موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 79
1. جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.136425.3678

مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی


3. ارزیابی بیمۀ‌ هزینه‌های دادرسی از منظر حقوق مصرف‌کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.536128.4349

ناهید صفری


4. مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.521789.3889

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی


5. شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.532573.4244

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی


6. شرایط توجّه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکار های احراز آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.538999.4409

احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز؛ امیر زارع


7. ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق در حقوق جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.539203.4419

عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی


8. ساز و کار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران در حقوق ایران با نگاهی بر دکترین آمریکایی جبران خسارت ناشی از این خودروها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.529437.4147

شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب


9. نظریه تحول غیر ارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا درآیین دادرسی مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.539387.4426

عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی


10. تحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533361.4269

محمدحسین وکیلی مقدم


12. قاعده گزینی جهت پذیرش ادله الکترونیک در نظام حقوقی ایران وآمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.530190.4171

علی کشاورز؛ ناصر علیدوستی شهرکی؛ علیرضا صادق اصل


16. هرمنوتیک و ارزش‌گذاری قضایی نقاشی‌های پست‌مدرن در حقوق مالکیت فکری

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 257-276

10.22106/jlj.2021.532182.4230

سیداحسان رفیعی علوی؛ سعید محجوب


18. تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 321-342

10.22106/jlj.2021.522985.3922

خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد


21. هزینۀ دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت

دوره 85، شماره 116، دی 1400، صفحه 155-183

10.22106/jlj.2021.128863.3452

مینا حسینی؛ بهنام غفاری فارسانی


23. تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی

دوره 85، شماره 116، دی 1400، صفحه 209-231

10.22106/jlj.2020.129515.3474

حسن بادینی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


24. ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی

دوره 85، شماره 116، دی 1400، صفحه 283-307

10.22106/jlj.2021.520573.3856

قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ مهدی کریمیان راوندی