کلیدواژه‌ها = مسؤولیت تضامنی
2. اوصاف اسناد براتی در نظریه‌های حقوقی

دوره 74، شماره 69، بهار 1389، صفحه 117-115

مهدی عبدالملکی