کلیدواژه‌ها = زیان
1. اثر تقصیر و مسؤولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیان‌دیده به رعایت احتیاط

دوره 75، شماره 74، تابستان 1390، صفحه 129-159

علی طهماسبی؛ کوروش علی پور